Palkintonäyttely esittelee kuvataiteilija Outi Pieskin tuotantoa ennennäkemättömän laajasti | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Palkintonäyttely esittelee kuvataiteilija Outi Pieskin tuotantoa ennennäkemättömän laajasti

10.09.2018

 

EMMA – Espoon modernin taiteen museossa avautuu keskiviikkona 12.9.2018 kuvataiteilija Outi Pieskin ensimmäinen laaja museonäyttely nimeltään Čuolmmadit. Pieski ottaa taiteellisella työskentelyllään osaa saamelaiseen kulttuuriin liittyvään keskusteluun. Näyttely on osa Suomen Taideakatemian vuonna 2017 Pieskille myöntämää palkintoa.

Näyttelyn nimi Čuolmmadit on pohjoissaamea ja tarkoittaa suomeksi ”solmia useita solmuja”. Näyttelyn keskiössä on kookas saamenkäsityöperinnettä hyödyntävä ja käsin solmittu tilateos Kokoontuminen. Teos viittaa sekä materiaaliltaan että muodoltaan saamenpuvun huiviin. Lisäksi näyttelyssä on esillä maalauksia, valokuvia ja litografioita.

Keskeisinä teemoina näyttelyssä ovat saamelaisten historia ja tulevaisuus, alkuperäiskansojen oikeudet, suhde luontoon sekä kestävä kehitys. Pieski tutkii kirjoittamatonta historiaa valjastaen hienosyistä ja pienipiirteistä käsityötä suurten kysymysten pohdintaan.

Erilaiset kollektiiviset työskentelyprosessit ovat taiteilijalle tärkeitä. Kaksi näyttelyn teoskokonaisuutta, Suukkoja rajoilta ja Moratoriotoimisto, Pieski on toteuttanut yhteistyössä taiteilija-aktivisti Jenni Laitin ja runoilija-muusikko Niillas Holmbergin kanssa. Moratoriotoimisto toimii taiteen ja aktivismin välimaastossa ja tarjoaa välineitä ja tietoa vieraan vallan purkamista varten. Lisäksi Pieski on tutkinut yhdessä arkeologi Eeva-Kristiina Harlinin kanssa saamelaisnaisten käytöstä poistuneen päähineen, sarvilakin, historiaa.

“Sarvilakkiperinteen elvytystyö nostaa esiin saamelaisnaisen elinvoimaisuutta ja dekolonialistisen tasa-arvon asennetta. Saamenkäsityössä duodjissa on säilynyt esivanhempien niin käytännöllinen kuin elämänkatsomuksellinen tieto ja taito,”
taiteilija Outi Pieski lisää.

Joka toinen vuosi jaettava Suomen Taideakatemian palkinto myönnetään aktiivisesti työskentelevälle ja kansainvälisesti kiinnostavalle kuvataiteilijalle. Näyttelyn lisäksi siihen kuuluu EMMAn tuottama julkaisu, joka tulee myyntiin myöhemmin. Palkinnon ovat ennen Pieskiä saaneet Tuomas A. Laitinen ja Camilla Vuorenmaa.

Outi Pieski (s. 1973) on osallistunut lukuisiin ryhmä- ja yksityisnäyttelyihin erityisesti Pohjoismaissa, mutta myös muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kokoontuminen (Falling Shawls) -teos oli esillä Southbank Centressä Lontoossa vuonna 2017. Taiteilijan yksityisnäyttelyitä on ollut esillä mm. Kristin Hjellegjerde Galleryssä Lontoossa ja galleria Korjaamolla Helsingissä. Pieski oli vuoden 2015 Ars Fennica palkintoehdokas.

Outi Pieski edustaa vuonna 2019 Suomea Venetsian biennaalissa osana Miracle Workers -kollektiivia. Kollektiivin perustajajäseniin kuuluvat Pieskin lisäksi kuraattori Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, avustavat kuraattorit Giovanna Esposito Yussif ja Christopher Wessels sekä tilasuunnittelija Lorenzo Sandoval.

Pieskin teoksia on useissa merkittävissä kokoelmissa, mm. Nykytaiteen museo Kiasmassa, Norjan valtion kokoelmissa, Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmissa ja laajimmassa saamelaistaiteen kokoelmassa Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger.

Outi Pieski: Čuolmmadit
12.9.2018 – 6.1.2019

Lehdistökuvat: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Outi+Pieski/
Salasana: emmamuseum

Lisätietoa:
Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA – Espoon modernin taiteen museo
pilvi.kalhama@emmamuseum.fi

Antti Linnovaara, Suomen taideakatemian puheenjohtaja
antti.linnovaara@pp.inet.fi, 040 559 972

Milja Liimatainen, näyttelyn kuraattori, amanuenssi,
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
milja.liimatainen@emmamuseum.fi, 043 825 2600

Haastattelupyynnöt:
Iia Palovaara, viestintäkoordinaattori, EMMA – Espoon modernin taiteen museo
iia.palovaara@emmamuseum.fi, 043 826 8713


EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Näyttelykeskus WeeGeellä professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuurin merkkirakennuksessa Espoon Tapiolassa. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. EMMA on Vuoden museo 2018. Tervetuloa!
#emmamuseum
 

Dieđáhus 11.9.2018

Bálkkašupmečájáhus ovdanbuktá govvadáiddár Outi Pieski barggu viiddit hámis go goassige ovdal

EMMA – Espoo modearna dáidaga museas rahppojuvvo gaskavahku 12.9.2018 govvadáiddár Outi Pieski vuosttaš viiddes museačájáhus, man namma lea Čuolmmadit. Pieski oassálastá iežas dáiddálaš bargguin sápmelaš kultuvrii laktáseaddji ságastallamii. Čájáhus lea oassi Suoma Dáiddaakademiija bálkkašumi, mii mieđihuvvui Pieskii 2017.

Čájáhusa namma Čuolmmadit čujuha teknihkkii, man Outi Pieski geavaha iežas dáidagis. Čájáhusa guovddáš bargu lea stuorra birasdáidda Čohkiideapmi, mas adno sápmelaš duodjeárbevierru ja mii lea rissojuvvon. Bargu čujuha sihke materiála ja hámi beales liidnái, mii adno gávttiin. Dán lassin čájáhusas leat málagovat, čuovgagovat ja litografiijat.

Guovddáš temán čájáhusas leat sámiid historjá ja boahtteáigi, eamiálbmogiid vuoigatvuođat, gaskavuohta lundui ja lassin bistevaš ovdáneapmi. Pieski dutká čálekeahtes historjá, nu ahte son adná fiidnát ja bienalaččat duddjojuvvon duoji stuorra gažaldagaid suokkardeapmái.

Iešguđegelágan kollektiiva bargoproseassat leat dáiddárii dehálaččat. Guokte čájáhusa bargollislašvuođa, Rájácummá ja Moratoriadoaimmahat, Pieski lea ráhkadan ovttasbarggus dáiddár-aktivista Jenni Laitiin ja diktačálli-musihkkár Niillas Holmbergiin. Moratoriadoaimmahat bargá dáidaga ja aktivismma rádjáguovllus ja dat fállá čovdosiid ja dieđu vieris válddi botkema várás. Dasa lassin Pieski lea dutkan ovttas arkeologa Eeva-Kristiina Harliniin sámenissoniid ládjogahpira, mii lea juo báhcán anus eret, historjá.

“Ládjogahpirárbevieru ealáskahttinbargu čuvge sámenissona eallinfámu ja dekolonialisttalaš dásseárvvu jurdaga. Sápmelaš duojis lea seilon máttarvánhemiid sihke geavatlaš ja eallinoidnui laktáseaddji diehtu ja dáidu” (davvisámegielat jorgalus Arla Magga), dáiddár Outi Pieski lasiha.

Suoma Dáiddaakademiija bálkkašupmi mieđihuvvo juohke nuppi jagi govvadáiddárii, gii bargá aktiivvalaččat ja lea riikkaidgaskasaččat geasuheaddji. Dasa lassin bálkkašupmái gullá ovdanbuktin, man EMMA buvttada. Dat boahtá vuovdimassii maŋŋeleappos. Ovdal Pieski bálkkašumi leaba ožžon Tuomas A. Laitinen ja Camilla Vuorenmaa.

Outi Pieski (r. 1973) lea oassálastán máŋggaide joavko- ja ovttaskas olbmo čájáhusaide erenomážit Davviriikkain, muhto maiddái Eurohpás ja Davvi-Amerihkás. Čohkiideapmi (Falling Shawls) -bargu lei oaidninládje Southbank Centres Londonis jagi 2017. Dáiddára iežas čájáhusat leat leamašan oaidninládje ee. Kristin Hjellegjerde Gallerys Londonis ja galleria Korjaamos Helssegis. Pieski lei jagi 2015 evttohassan Ars Fennica bálkkašupmái.

Outi Pieski ovddasta jagi 2019 Suoma Venetsia biennálas Miracle Workers -kollektiivva oassin. Kollektiivva vuođđudanlahtuide gullet Pieski lassin kuráhtor Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, veahkkekuráhtorat Giovanna Esposito Yussif ja Christopher Wessels ja lassin birasplánejeaddji Lorenzo Sandoval.

Pieski barggut lea máŋga mearkkašahtti čoakkáldagas, ee. Dáládáidaga museas Kiasmas, Norgga stáhta čoakkáldagain, Jenny ja Antti Wihuri foandda čoakkáldagain ja stuorimus sámedáidaga čoakkáldagas Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger.

Outi Pieski: Čuolmmadit 12.9.2018 – 6.1.2019

Preassagovat: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Outi+Pieski/
Sisabeassansátni: emmamuseum

Lassedieđut:
Pilvi Kalhama, museahoavda, EMMA – Espoo modearna dáidaga musea
pilvi.kalhama@emmamuseum.fi

Antti Linnovaara, Suoma dáiddaakademiija sátnejođiheaddji
antti.linnovaara@pp.inet.fi, 040 559 972

Milja Liimatainen, čájáhusa kuráhtor, amanuensa, EMMA – Espoo modearna dáidaga musea
milja.liimatainen@emmamuseum.fi, 043 825 2600

Jearahallanbivdagat:
Iia Palovaara, gulahallankoordináhtor, EMMA – Espoo modearna dáidaga musea
iia.palovaara@emmamuseum.fi, 043 826 8713


EMMA – Espoo modearna dáidaga musea
čoakkáldat- ja čájáhusdoaibma fátmmasta eanaš ruovttueatnama ja riikkaidgaskasaš modernismma, dáládáidaga ja designa. EMMA lea Näyttelykeskus WeeGees Espoos Tapiolas, betoŋŋaarkitektuvrra mearkaráhkkanusas, man professor Aarno Ruusuvuori lea plánen. Čájáhuslanjaid viidodat lea Suoma stuorámus, ja oktageardánahtton modearna arkitektuvra doarju EMMA, Saastamoisen säätiö ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö čoakkáldagaid ja lassin molsašuddi čájáhusaid vásáhuslaš ovdanbuktima. EMMA lea Jagi musea 2018. Bures boahtin!
#emmamuseum