Espoo Museum of Modern Art

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 ja Suomen tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterin pitäjä
Espoon taidemuseosäätiö sr. / EMMA – Espoon modernin taiteen museo (myöhemmin EMMA)
PL 6661
02070 ESPOON KAUPUNKI
sähköposti: info@emmamuseum.fi
puh. 043 827 0941
Y-tunnus 1784691-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
EMMAn kehitysjohtaja Saara Suojoki, saara.suojoki@emmamuseum.fi

Rekisterin nimi
EMMAn asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriä kerätään ja käytetään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti.
Rekisteriä käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, muiden palveluiden, tapahtumien, tuotteiden ja ajankohtaisten asioiden suunnitteluun, tuottamiseen, tiedottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen
 • yhteydenpitoon ja palveluita koskevaan asiakastukeen ja kohdennettuun asiakasviestintään kävijä- ja muiden sidosryhmien kanssa
 • lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen
 • markkinointiin ja mainonnan kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja, kuten:

 • nimi
 • nimike
 • (organisaatio)
 • yhteystiedot
 • käyttötarkoitusryhmittely (esim. avajaiskutsuvieras, EMMAn klubikirjeen tilaaja)
 • käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, yritysyhteys, toimiala)
  museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto (esim. asema, titteli) tai yhteystiedon tila (vuorotteluvapaalla, sijainen)

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista tietolähteistä kuten verkkosivuilta tai kolmansien osapuolien ylläpitämistä julkisista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EMMAn ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa EMMAn sopimussuhteessa oleville vakiintuneille ja oleellisille yhteistyökumppaneille asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja palveluiden tuottamiseksi.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu EMMAn työntekijä, joka tarvitsee tietoja työssään. Tietojärjestelmään pääsee vain museon myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Työsuhteen päättyessä käyttäjätunnus lukitaan ja pääsy järjestelmään evätään.

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity voi kieltää EMMAa käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan (oikeus tulla unohdetuksi). Kiellot ja muutokset itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.3.2024.