Espoo Museum of Modern Art

Nastja Säde Rönkkö: for those yet to be, 2016–2018 © Ari Karttunen / EMMA

Nastja Säde Rönkkö: for those yet to be

For those yet to be av Nastja Säde Rönkkö, Årets unga konstnär 2019 är en enpersonsdemonstration och en serie videoperformancer kring temat miljöförstörelse. Rönkkö har besökt sådana känsliga områden i världen som människan med sin verksamhet förstör eller redan har förstört. Därifrån sänder hon meddelanden till framtida generationer. Verket består av 27 delar. Bekanta dig med enskilda videon och texter på denna sidan.

Vi drack vi simmade vi andades

Lake Okeechobee, Florida, USA

2016 utlyste Florida alarmberedskap på grund av ett utbrott av alger som hade sitt ursprung i sjön Okeechobee. Algerna förorsakade att flera mil av vattenleder, våtmarker och havskuster kom att bada i toxiner vilket hotade den marina miljön och de redan fragila ekosystemen. Algerna orsakas av avfallsflödet från jordbruket, boskapsfarmer och bondgårdar.

Isen vi lämnade åt er

Patagoniska glaciärerna, Patagonien

Isområdena i södra Sydamerika håller snabbt på att förlora sin volym även på de högsta nivåerna. Patagoniens sydliga och nordliga isfält är den största massan av is i den södra hemisfären utanför Antarktis.

Tassar du inte kommer att röra vid

Kraftig tillbakadragning i glaciärerna, Svalbard, Norge

Isen i Svalbard är en integrerad del av ekosystemen, samhället och landet självt. Kring 60% av Svalbards landområde är täckt av glaciärer. Det Norska Polarinstitutet har mätt massbalansen i utvalda glaciärer i Svalbard sedan 1967. Svalbards glaciärer har dragit sig tillbaka från sina maximala positioner på 1920-talet. En del glaciärer som brukade kalva i havet slutar nu långt uppe på land. Det pågår en kraftig tillbakadragning i glaciärerna i Svalbard som allvarligt förändrar och stör det arktiska ekosystemet.

Utrotade arter ni kommer att studera

Palmoljeplantager, Indonesien

Enligt WWF kalhugger man i global skala varje timme ett område av regnskog som motsvarar 300 fotbollsplaner för att bereda väg för palmoljeproduktionen. Avskogningen driver många arter till utrotning. En tredjedel av alla Indonesiens däggdjursarter betraktas som kritiskt hotade och landet har förlorat 72 procent av sina intakta skogar.

Havet som svalde era stränder

Maldiverna

När klimatet värms upp kan en del länder fysiskt upphöra att existera för att det landområde som de är gjorda av är i riskzonen för att bli översvämmat av stigande hav. Som det plattaste landet på jorden är Republiken Maldiverna extremt sårbar för stigande havsnivåer och största delen av dess landområde kommer högst sannolikt att ligga under vatten vid slutet av detta decennium.

Utrymmet vi tog

King Ranch, Texas, USA

Den 3340km2 stora ranchen i Texas är en av största rancherna i Förenta Staterna och i hela världen. Djuruppfödningen är den primära källan till miljöförstörelse så som global uppvärmning, avskogning, gifter, vattenbrist och döda havszoner.

Kallt hjärta het is

Arktiska havet

Den globala uppvärmningen är svår i den arktiska regionen. Området håller på att värmas upp med en fart som är nästan två gånger snabbare än det globala genomsnittet. Sommarhavsisarna sägs komma att försvinna under loppet av en generation vilket gör att havsnivåerna stiger, de marina ekosystemen kollapsar och ett extremt väder uppstår över hela världen.

En tillvaro du inte kommer att uppleva

Stora barriärrevet, Australien

Klimatförändringen och havsförsurningen har nästan dödat den största levande strukturen på jorden. Det 25 miljoner år gamla revet kallas det mest imponerande marina området i världen, eftersom det innehåller en biodiversitet som är större än hela Europas. Massblekning som förorsakas av att havsvattnets värme ökar är den huvudsakliga orsaken till revets död.

Allt det vi upptäckte

Tjernobyl, Ukraina

1986 års olycka i kärnkraftsanläggningen Tjernobyl i Ukraina i dåvarande Sovjetunionen drabbade ekosystem över hela Europa. Djur och växtlighet i skogs- och bergsområden hade absorberat en stor mängd av radiocesium, med bestående höga nivåer i svampar, bär och vilt.

Djupa önskningar

Talvivaara-gruvan, Finland

Talvivaara gipsbassängs läcka 2012 har kallats en av de värsta gruvolyckorna i vår tid. Trots försök misslyckades bolaget med att reparera läckan och blandningen av giftigt kemiskt avfall resulterade i en ekologisk kollaps.

Sakerna vi hade

Nikel, Ryssland

Nikel, Ryssland har länge kallats den mest förorenade staden i Ryssland. Den har av Blacksmith-institutet förklarats ligga nära toppen bland de tio värst förorenade platserna i världen på grund av nedsmutsning och läckage som härstammar från dess fabriker och gruvor. Nikel står för en stor del av världens produktion av nickel, koppar och palladium som används på ett omfattande sätt i föremål som mobiltelefoner och värmeelement.

Glaciärer du inte kommer att tala om

Sólheimajökull, Island

Smältande glaciärer är ett av de mest synliga tecknen på klimatförändringen. Sólheimajökull är ett skolexempel på hur snabbt smältningen sker: under loppet av ett sekel har den förlorat 2.2 kvadratkilometer av sin framsida och minskar årligen med en storlek som är jämförbar med en olympisk simbassäng.

Gröna öknar du kommer att ströva i

Palmoljeplantager, Malaysia

En stor andel av utvidgningen av palmoljeindustrin uppstår på biodiversitetens och ekosystemens bekostnad i de länder som oljan produceras i. Industrin är länkad till stora frågor såsom kalhuggning, försämring av habitat, klimatförändring och djurmisshandel. Landet och skogarna måste röjas för utvecklingen av oljepalmplantagerna.

Strålningen du inte kommer att kunna fly från

Fukushima, Stilla havet

2011 smälte tre kärnreaktorer ner i Fukushima, Japan, vilket resulterade i ett av de största utsläppen av strålning i vattnet i hela världens historia. Radioaktiva kemikalier läckte ut i Stilla havet och mer förorenat vatten kommer troligen att läcka ut i framtiden. Fukushima har förorenat stora delar av Stilla havet. En del människor säger att det mycket väl kan vara den värsta miljökatastrofen i mänsklighetens historia.

Någonting om karma

Myren Viiankiaapa, Finland

Viiankiaapa är en stor myr med ett unikt ekosystem, en rik variation av arter och enorma fyndigheter av nickel och malm. Trots att den står under Natura 2000s beskydd har gruvbolag sökt lov för att etablera gruvverksamhet i området.

Djupt ner i jorden åkte vi

Picher, Oklahoma, USA

Picher är en spökstad och en före detta stad. Den var ett viktigt nationellt centrum för bly- och zinkutvinning och har som en konsekvens av detta förstörts av gruvavfallet. Avfallet staplas i enorma vallar av toxiska artificiella kullar som har förorenat vattnet och luften i området.

Odjuren vi födde upp

Anna Creek Station, Australien

Anna Creek Station är världens största fungerande boskapsfarm. Metanutsläpp från boskap är en av de viktigaste orsakerna till den globala uppvärmningen. Även bevattningsproblem, markförsämring och förlust av habitat förorsakas av boskapsuppfödningen.

En del eldar brinner djupt

Athabasca Oil Sands, Alberta, Kanada

Oljesand är stora avlagringar av bitumen som omvandlas till olja. Processen förorsakar vidsträckta skador på miljön så som förorening av Athabascafloden, toxiner i luften, hälsorisker och utsläpp av växthusgaser.

Dött ökenliv

Kalahariöknen, Namibia/Angola/Zambia

Överdimensionerad, kontinuerlig markanvändning skadar och förintar Kalahariöknens ekosystem och infödda stammar i snabb takt. Bidragande orsaker är bland andra boskapsuppfödning, diamantgruvverksamhet och påverkan av mänsklig aktivitet, framförallt safarier. Särskilt utsatta områden är till exempel Okavangodeltats våtmarker, en trendig plats i Kalahari.

Färgerna vi förändrade

Animas River, Colorado, USA

Utsläppet av avfallsvatten från Gold King Mine år 2015 var en miljökatastrof som började nära Silverton, Colorado, då ett oavsiktligt utsläpp på 3 miljoner gallon giftigt avfall som härstammade från gruvan rann ner i Animas River. Det utsläppta avfallet som innehöll kvicksilver och arsenik gjorde floden gul och förstörde dess vatten. Ett år senare hade utsläppet fortfarande inte åtgärdats på tillbörligt sätt.

Oljan vi spillde ut

BP:s oljeutsläpp, Mexikanska golfen

BP:s oljeutsläpp i Mexikanska golfen anses som det största marina oljeutsläppet i oljeindustrins historia och kallas för den största miljökatastrofen i USA:s historia. USA:s regering uppskattade det totala utsläppet till 4.9 miljoner tunnor olja, som rann ner i Mexikanska golfen.

Lungorna vi förstörde

Amazonas regnskog

Amazonas regnskog är världens största intakta skog. Området är hem för 10 procent av alla växt- och djurarter som är kända på jorden. Regnskogen innehar en väsentlig roll när det gäller att kontrollera hela planetens nivåer av atmosfärisk koldioxid. Under de senaste 40 åren har den brasilianska delen av Amazonas förlorat över 18 procent av sin regnskog till olaglig huggning, sojaplantager och boskapsrancher. Största delen av den skog som är kvar är hotad.

Pälsar du inte kommer att stryka

Det smältande istäcket på Grönland, Grönland

Grönlands istäcke smälter snabbare idag än vid någon punkt under de senaste 350 åren, enligt en ny studie i tidskriften Nature (ledd av Luke Trusel). Studien är den första kontinuerliga analysen som omspänner flera århundraden över smältning av och avrinning från istäcken, en av de viktigaste faktorerna till den globala höjningen av vattennivån. Studien konstaterade att smältningsgraden skjuter i höjden och att jämfört med början av den industriella epoken hade den totala mängden av vatten som rinner från istäcken ökat med 50 procent.

Kollapsat, öppet sår

Smältande permafrost och jättelika slukhål, den sibiriska tundran, Ryssland

Den sibiriska permafrosten töar i snabb takt. Senast smälte permafrost för ungefär 130 000 år sedan, men den här gången är smältningsgraden högre än någonsin och resulterar i massiva läckage av metan (CH4) som är en kraftig växthusgas som är grovt räknat 30 gånger mer skadlig för klimatet än koldioxid (CO2). Under normala förhållanden binder permafrosten kolet i jorden och reglerar halten av koldioxid i atmosfären. I Sibiriens fall håller den här ekvationen på att bli omvänd. En självförstärkande rundgång skapas varvid klimatuppvärmningen får permafrosten att töa, vilket frigör ännu mer kol vilket i sin tur ger upphov till ännu större uppvärmning. Uppkomsten av de kraterlika hålen kommer att få allvarliga konsekvenser för Sibiriens samhällen och för miljön i stort. En teori menar att hålen uppstår när instängda gaser exploderar. Koldioxid och metan, båda växthusgaser, frigörs i processen.

Vi hade det okej

Östersjön

Östersjön sägs vara ett av de mest förorenade haven i världen på grund av industriellt avfall, föroreningar, jordbruk och trafik.

Utspillt svart guld

Den pågående oljekatastrofen på Komi delrepublik, Ryssland

Ett kontinuerligt oljeutsläpp på Komi, Ryssland, anses förödande för miljön och potentiellt värre än BP:s oljeutsläpp i Mexikanska golfen. Den ryska regeringen och Gazprom beskylls för att dölja de verkliga skadorna och siffrorna.

Möjligheten i en smältning

Järnvägen till Arktiska havet, norra Finland

Klimatförändringen öppnar Norra havsrutten snabbare än man någonsin kunnat vänta sig. Industrin och politikerna hyllar idén att bygga en 500 kilometer lång järnväg från norra Finland till den norska Barents hav-kusten. Bland annat samerna är oroliga för att en sådan järnväg skulle gå genom det samiska området utan att ta någon hänsyn till deras rättigheter och samtidigt skada miljön. Tillgången till isfria vatten via Barents hav ses som ett sätt att ge en puff åt Finlands export från ett område som anses innehålla enorma mineraltillgångar. Järnvägen skulle sammanbinda Finland med en framtida transarktisk fartygsled genom allt mer isfria vatten uppe på toppen av klotet.