Espoo Museum of Modern Art

Villkor för bokning av EMMAs lokaler

Dessa villkor gäller bokning av EMMA – Esbo moderna konstmuseums (nedan EMMA) lokaler, och de tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden och EMMA för hyrning och användning av lokalen. Bokningsvillkoren gäller genast fr.o.m. bokningstillfället.

Kundens ansvar
Kunden är skyldig att skydda hyrda lokaler och möbler för skador.
Kunden ansvarar:
– med sin gällande ansvarsförsäkring för alla skador som kunden, kundens personal, underleverantör, uppträdande eller publik åsamkar utställningscentret WeeGees eller EMMAs fasta egendom eller inventarier.
– i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser för skada som åsamkats personer som varit närvarande under evenemanget eller deras egendom.
– för sin medhavda utrustning och övriga egendom.

Kunden förbinder sig att följa personalens anvisningar i frågor som rör användning av huset, dess möbler och utrustning. Kunden får inte störa övrig verksamhet i huset.

Anvisningar för att ordna evenemang
Kunden och de aktörer som kunden anlitar ska följa alla anvisningar som ges om användning av hyresobjektet. Innan evenemanget ordnas ska kunden ta del av dokumentet EMMA anvisningar för anordnare av evenemang.

Städning
EMMA sköter allmän belysning, luftkonditionering och städning av lokalerna. Extra städning som förorsakas av byggandet av evenemanget, dekorationer eller anordnarens/allmänhetens aktivitet ska avtalas på förhand (minst 7 dygn före evenemanget) med EMMAs kontaktperson, och kostnaderna tas ut av kunden.

Ansvarspersoner
Kunden bör namnge den person som ansvarar för ordnandet av evenemanget och lämna in personens kontaktuppgifter till EMMAs kontaktperson. Om evenemanget är av en sådan art att det kräver underleverantörer, ska kunden också lämna in deras kontaktuppgifter.

Myndighetstillstånd och andra anmälningar
Kunden är skyldig att bekosta och skaffa de myndighetstillstånd som behövs. Dessa är t.ex. nödvändiga anmälningar till polis och räddningsverk. Kunden ansvarar för att ordningen upprätthålls under evenemanget och för alla upphovsrättsanmälningar och -avgifter till tredje part (t.ex. Teosto, Gramex, Kopiosto). För att spela upp all upphovsrättsskyddad musik behövs en separat licens och den som bokar evenemanget ansvarar själv för denna.

Beskrivning av evenemanget
Kunden ska på begäran lämna in en beskrivning av det evenemang som ordnas, så att husets invånare och aktörer kan informeras om det kommande evenemanget. Av beskrivningen ska framgå evenemangets art, uppskattat besökarantal och tidsschema.

Avbokningar
Kostnadsfri avbokning av bokad lokal är möjligt:
7 dygn före ett evenemang med färre än 20 personer
14 dygn före ett evenemang med 21–50 personer
30 dygn före ett evenemang med över 50 personer

Om bokningen inte annullerats inom utsatt tid debiteras kunden hälften av hyran för den bokade lokalen.

Avbokningen ska göras skriftligt (e-post, brev) eller per telefon till kundtjänsten under dess öppethållningstider. Avbokningen anses ha skett vid den tidpunkt när information om avbokningen ankommit till EMMA. Om e-postmeddelande når kundtjänst efter öppethållningstid anses avbokningen ha ankommit under kundtjänstens följande öppethållningsdag.

Försäkringar
Kunden ska ha en gällande ansvarsförsäkring som täcker det evenemang som ordnas eller försäkring för ”anordnare av offentliga tillställningar”. Kunden ska på begäran visa bevis på försäkringen.

Överföring av avtalet
Kunden har inte rätt att utan EMMAs samtycke överföra avtalet eller överlåta de bokade lokalerna till en tredje part.

Ändringar
Ändringar som rör bokningen görs skriftligt. EMMA bestyrker ändringarna för kunden.

Besvär
Eventuella besvär ska göras omedelbart till EMMA. Om kunden och EMMA inte uppnår enighet kan kunden i konsumentställning hänskjuta tvistemålet till behandling i konsumentklagomålsnämnden. Tvister som gäller avtalet löses i sista hand i Esbo tingsrätt.

Kontakt
EMMAs kundservice info@emmamuseum.fi må – fr. kl. 10-14, tfn. +358 (0) 43 827 0941.